ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

NOSTALGHIA PRODUCTIONS

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

PRODUCTIONS PRESENTED

IN ATHENS

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ

ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

PRODUCTIONS THAT ALSO TRAVELED

BEYOND ATHENS

ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

FESTIVALS & EXHIBITIONS THAT AIMED TO PROMOTE 

THE WORK OF OTHER ARTISTS

click on title below

for more info